Tilgjengelighetshjelp | Nettkart | Kontakt oss | Kundeservice +47 66845100
Førstesiden  |  Tilstander  |  Produkter  |  Kliniske data  |  Arrangementer  |  Om KCI
Du er her : Førstesiden > Juridisk informasjon
Skriv ut

Juridisk informasjon

Juridisk informasjon
KCI Medical AS er et norsk selskap som er registrert med organisasjonsnummer 988885614 og kontoradresse KCI Medical AS c/o Visma Services Norge AS, Karenslyst allé 56, Postboks 733 Skøyen, 0214 Oslo, Norge.
--
VILKÅR FOR BRUK

LES DISSE VILKÅRENE FOR BRUK NØYE. Dette nettstedet eies og drives av KCI som er definert som Kinetic Concepts, Inc. og alle dets datterselskaper og filialer over hele verden, inkludert, men ikke begrenset til, KCI USA, Inc., KCI Licensing, Inc., KCI International, Inc., KCI Europe Holding B.V. og KCI Medical Resources. KCI eier andre nettsteder, men disse vilkårene for bruk beskriver regler for besøkende til dette KCI-nettstedet og gjelder ikke for andre KCI-eide nettsteder. Du bør lese vilkårene for bruk som er lagt ut på andre KCI-nettsteder, når du besøker dem.

Mot vederlag, inkludert din bruk av og tilgang til enhver del av dette nettstedet, godtar du følgende vilkår som dokumentert gjennom din bruk og/eller tilgang til nettstedet:

Tilbake til toppen

KONTAKT I FORBINDELSE MED NØDSTILFELLE
DETTE NETTSTEDET GIR IKKE MEDISINSKE RÅD. HVIS DU MENER AT DU HAR BEHOV FOR AKUTT LEGEHJELP, MÅ DU RINGE LEGEN DIN ELLER DET MEDISINSKE NØDNUMMERET 113 UMIDDELBART.

Tilbake til toppen

OM INFORMASJONEN PÅ DETTE NETTSTEDET
Dette nettstedet kan inneholde informasjon om medisinske og helserelaterte emner. Denne informasjonen er ikke ment å være en erstatning for råd fra en kvalifisert lege eller annet medisinsk personale. Du skal ikke bruke denne informasjonen til å stille diagnose på et helseproblem eller en sykdom, men må alltid kontakte en lege eller annet medisinsk personale. Pasienter må alltid kontakte medisinsk personale, for eksempel en lege, for å få fastsatt riktig diagnose og hvilken behandling som kan være riktig i den enkeltes situasjon. Materialet på dette nettstedet er bare til generell opplysning. Informasjon du leser på dette nettstedet, kan ikke erstatte forholdet du har til legen din. KCI driver ikke legevirksomhet og yter ikke helsetjenester eller rådgivning, og informasjonen på dette nettstedet skal ikke betraktes som medisinsk rådgivning.

Tilbake til toppen

ÅNDSVERK
© 1998–2013 KCI Licensing, Inc. Med enerett. Alle bilder som er brukt på dette nettstedet, er eid, lisensiert eller brukes med tillatelse fra KCI Licensing, Inc. og dets datterselskaper til bruk utelukkende på dette nettstedet. Uautorisert bruk, kopiering eller fremvisning er forbudt.

GORE-TEX® eller GORE® Medical fabric er et registrert varemerke for W. L. Gore and Associates. 3M™ og Tegaderm™ er varemerker for 3M Company. Med mindre annet er spesifikt oppgitt i innholdet på dette nettstedet, tilhører alle andre varemerker og servicemerker som er brukt til å identifisere produktene eller tjenestene på dette nettstedet og relaterte lenker eller på annen måte er angitt i dette innholdet, KCI Licensing, Inc., dets datterselskaper og lisensgivere.

De fleste KCI-produktene og -tjenestene som er beskrevet på dette nettstedet [www.kci-medical.no], er patenterte og/eller patentanmeldt i noen jurisdiksjoner. Ingenting i disse vilkårene skal tolkes som en overdragelse av lisens eller rettighet under noen KCI Licensing, Inc.-patenter, copyright, varemerker eller andre rettigheter som tilhører KCI Licensing, Inc. eller dets filialer og deres respektive lisensgivere (samlet "KCI"). Du aksepterer at materialet på dette nettstedet tilhører KCI og dets datterselskaper. Du kan bare bruke åndsverket på dette nettstedet slik det er uttrykkelig tillatt i disse vilkårene for bruk, og ikke til noe annet formål. Du samtykker til at du ikke skal fjerne bevis for eiendomsrett eller kildeangivelser fra materiale som er brukt på dette nettstedet. Du samtykker også til at all informasjon og alle data som finnes på dette nettstedet, eller som avledes herfra, tilhører KCI. Fravær av en varemerkebetegnelse på et av KCIs varemerker skal ikke anses som et avkall på KCIs rettigheter til det aktuelle varemerket eller noen andre åndsverksrettigheter.

Tilbake til toppen

TILBAKEMELDING, KOMMENTARER OG IDEER FRA BRUKERNE
Selv om KCI er glade for å få tilbakemelding, kommentarer og ideer fra besøkende på dette nettstedet, må du være oppmerksom på at all informasjon du sender inn via dette nettstedet, vil bli betraktet som ikke-personlig, ikke-fortrolig og ikke-beskyttet (bortsett fra personopplysninger, slik termen er definert i vår personvernerklæring). Hvis du overfører eventuelle ideer, opplysninger, konsepter, know-how, teknikker eller materialer til oss via dette nettstedet, gir du med det KCI en ubegrenset, gratis, ugjenkallelig lisens til å bruke, reprodusere, vise, utføre, endre, overføre og distribuere dem gjennom et hvilket som helst medium og på en hvilken som helst måte, og samtykker til at KCI har rett til å bruke dem til et hvilket som helst formål (kommersielt eller ikke-kommersielt).

Tilbake til toppen

INGEN GARANTIER
INFORMASJONEN PÅ DETTE NETTSTEDET ER GITT "SOM DEN ER" UTEN NOEN FORM FOR UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER. KCI FREMSETTER INGEN ERKLÆRING ELLER GARANTI OM AT INFORMASJONEN PÅ DETTE NETTSTEDET ER RETTIDIG ELLER FEILFRI. INFORMASJONEN PÅ DETTE NETTSTEDET KAN ENDRES UTEN VARSEL. KCI HAR IKKE GJENNOMGÅTT ALLE NETTSTEDENE SOM KAN INNEHOLDE LENKER TIL KCIs NETTSTEDER, OG GODKJENNER IKKE OG ER IKKE ANSVARLIG FOR INNHOLDET PÅ EVENTUELLE SIDER UTENFOR NETTSTEDET ELLER ANDRE NETTSTEDER SOM ER KNYTTET TIL DISSE NETTSTEDENE. BRUK AV SLIKE LENKER SKJER PÅ EGET ANSVAR.

Synspunkter og meninger som er gjengitt i artiklene, publikasjonene og case-studiene på dette nettstedet eller knyttet til dette nettstedet, deles ikke nødvendigvis av KCI, dets datterselskaper, filialer eller lisensgivere, og selv om de fleste studiene er uavhengige studier, kan ikke KCI fremsette erklæringer eller garantier for påliteligheten av studienes resultater og konklusjoner.

Tilbake til toppen

ANSVARSBEGRENSNING
IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL KCI, DETS LEDERE, DIREKTØRER, DATTERSELSKAPER, AGENTER, MEDARBEIDERE, ETTERFØLGERE ELLER STEDFORTREDERE VÆRE ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER, STRAFFEERSTATNING, TILFELDIGE ELLER SPESIELLE SKADER, ELLER FØLGESKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV BRUKEN AV, ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE DETTE NETTSTEDET, ELLER AV INFORMASJON PÅ DETTE NETTSTEDET. DENNE BEGRENSNINGEN GJELDER UANSETT OM DET PÅSTÅTTE ANSVARET ER BASERT PÅ KONTRAKT, TORT, UAKTSOMHET, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER HVILKET SOM HELST ANNET GRUNNLAG, SELV OM VI ER GJORT KJENT MED MULIGHETEN FOR SLIK SKADE. ETTERSOM ENKELTE JURISDIKSJONER IKKE TILLATER FRASKRIVELSE ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR FOR TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, ER KCIs ANSVAR I SLIKE JURISDIKSJONER BEGRENSET I DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER DET.
DET SAMLEDE ANSVARET TIL KCI, DETS LEDERE, DIREKTØRER, DATTERSELSKAPER, AGENTER, MEDARBEIDERE, ETTERFØLGERE, STEDFORTREDERE, AGENTER ELLER LEVERANDØRER FOR EVENTUELLE TAP ELLER SKADER ER BEGRENSET TIL BELØPET FOR DET FAKTISKE TAPET, OG KAN IKKE OVERSTIGE U.S. $ 100.00. I NOEN STATER GJELDER KANSKJE IKKE ANSVARSBEGRENSNINGEN. IKKE I NOE TILFELLE SKAL KCI, DETS LEDERE, DIREKTØRER, DATTERSELSKAPER, AGENTER, MEDARBEIDERE, ETTERFØLGERE, STEDFORTREDERE, AGENTER ELLER LEVERANDØRER, VÆRE ANSVARLIGE OVERFOR DEG FOR EVENTUELLE ANDRE TAP ELLER SKADER SOM OVERSTIGER BELØPET SOM ER BESKREVET OVENFOR. ALLE ANDRE SKADER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER, FØLGESKADER, STRAFFEERSTATNING SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV BRUK AV NETTSTEDET, ELLER MATERIALER ER UNNTATT, SELV OM KCI ER GJORT KJENT MED MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

Tilbake til toppen

LENKER TIL ANDRE NETTSTEDER
Dette nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder, og materialer og informasjon som kontrolleres av tredjepart. KCI er på ingen måte ansvarlig for innholdet på andre nettsteder, og er ikke ansvarlig for eventuelle skader som kan oppstå som følge av innholdet på slike nettsteder eller bruken av eventuelle opplysninger du sender inn til slike nettsider. KCI gjennomgår, overvåker eller kontrollerer ikke personvernpraksisen på nettsteder som drives av andre, og som du kan få tilgang til gjennom en lenke på dette nettstedet. Disse lenkene er bare ment å være til hjelp for brukerne.

Tilbake til toppen

SKADESLØSHOLDELSE
Du samtykker til å forsvare, holde KCI, dets overordnede, ledere, direktører, agenter, medarbeidere og stedfortredere skadesløse med hensyn til en hver form for erstatning, krav og kostnader, inkludert advokathonorarer, som oppstår som følge av din bruk av dette nettstedet eller dets innhold, inkludert, men ikke begrenset til, din overtredelse av KCIs vilkår for bruk. KCI forbeholder seg retten til for egen regning å påta seg fullt ansvar og full kontroll over enhver sak som normalt ville tilfalle deg, og i et slikt tilfelle samtykker du til å samarbeide med KCI i vurderingen av eventuelle innsigelser.

Tilbake til toppen

FREMTIDSRETTEDE ERKLÆRINGER
Dette nettstedet kan inneholde fremtidsrettede erklæringer inkludert, blant annet, ledelsens estimater for fremtidig utvikling, inntekt og fortjeneste, ledelsens vekstmål og ledelsens evne til å skape konsistente driftsforbedringer. Disse fremtidsrettede erklæringene er utelukkende basert på forventningene slik de var på tidspunktet da de ble fremsatt, og er prisgitt en rekke risikoer og usikkerheter som kan føre til at vi ikke oppnår våre daværende finansielle prognoser og andre forventninger, for eksempel en endring i etterspørselen etter et KCI-produkt som følge av økt konkurranse, en endring i retningslinjene for betalingsgodtgjørelse, vår evne til å beskytte våre åndsverksrettigheter, og generelle økonomiske forhold. All informasjon som er fremsatt i en presentasjon på dette nettstedet, er datert med utarbeidelsesdatoen og er ikke oppdatert siden. Vi påtar oss ikke å oppdatere denne informasjonen. Mer informasjon om potensielle faktorer som kan påvirke forretningsresultatet og det økonomiske resultatet vårt, er inkludert i vår innberetning til U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), inkludert årsberetningene på Form 10-K og kvartalsrapportene på Form 10-Q, inkludert blant andre avsnitt under overskriftene "Risk Factors" og "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations", som er oppgitt til SEC og tilgjengelig på SECs nettside på www.sec.gov.

Tilbake til toppen

GJELDENDE LOVER
Dette KCI-nettstedet www.sec.gov inneholder informasjon om produkter som kan være tilgjengelige eller ikke i et bestemt land, og som i så fall kan ha fått eller ikke ha fått godkjenning eller markedsklarering fra gjeldende kontrollmyndighet i henhold til ulike indikasjoner og restriksjoner i ulike land. Hvert land har spesifikke lover, forskrifter og medisinsk praksis som styrer kommunikasjonen av medisinsk informasjon eller annen informasjon om medisinske produkter på Internett. Ingenting heri skal oppfattes som en anbefaling eller markedsføring av et produkt eller en indikasjon av et produkt som ikke er godkjent i henhold til lovene og forskriftene i landet der leseren bor.

Disse vilkårene for bruk, personvernerklæringen og bruken av dette nettstedet er underlagt lovene i USA og staten Texas. Ethvert søksmål knyttet til dette nettstedet, skal utelukkende anlegges i de føderale eller statlige domstolene i en kompetent jurisdiksjon i staten Texas. Uavhengig av ovennevnte har KCI rett til å anmode om påbud/forbud (eller tilsvarende rettsmiddel med umiddelbar virkning) i en hvilken som helst jurisdiksjon.

Tilbake til toppen

ANDRE REGLER FOR DETTE NETTSTEDET
I tillegg til reglene i disse vilkårene for bruk og personvernerklæringen kan du være underlagt ytterligere vilkår som kan gjelde når du får tilgang til bestemte tjenester eller materialer på visse områder på dette nettstedet, for eksempel når du kjøper utvidede tjenester, eller når du følger en lenke fra dette nettstedet. Les KCIs personvernerklæring for å se hvordan vi beskytter og bruker opplysninger som vi samler inn via dette nettstedet.
Dine forpliktelser under dette avsnittet og avsnittene "Tilbakemelding, kommentarer og ideer fra brukerne", "Åndsverk", "Skadesløsholdelse", "Ingen garantier" og "Ansvarsbegrensning" vil fortsatt gjelde etter at disse vilkårene for bruk oppfører.

Hvis en domstol som har kompetent jurisdiksjon, finner at en bestemmelse i disse vilkårene for bruk eller personvernerklæringen er ugyldig, skal ikke ugyldigheten av en slik bestemmelse påvirke gyldigheten av de øvrige bestemmelsene i disse vilkårene for bruk eller personvernerklæringen, som fortsatt skal ha full kraft og virkning. En fraskrivelse av en bestemmelse i disse vilkårene for bruk eller personvernerklæringen skal ikke anses som en ytterligere eller fortsatt fravikelse av et slikt vilkår eller av et annet vilkår.

Din bruk og tilgang til KCIs nettsted indikerer at du har forstått og godtatt KCIs personvernerklæring som er fremsatt på Online personvernerklæring.


  • Del på Facebook.com
  • Del på Twitter
  • Besøk våres YouTube side

Viktig melding til pasienter

Juridisk informasjon | Personvernerklæring | Kontakt oss


Copyright © 1998–2013 KCI Licensing, Inc. Med enerett. DSL# 11-0179. NO
Denne informasjonen er kun ment for innbyggere i Norge.
Produktinformasjonen på denne siden er kun ment for innbyggere i Norge.
Produktet som er omtalt her, kan ha forskjellig merking i forskjellige land.